ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ


Ο Ελληνικός Κανονισμός Πυροπροστασίας - Π.Δ. 71/1988 ορίζει τα εξής:

Πυραντίσταση λέγεται η ικανότητα μίας κατασκευής ή ενός δομικού στοιχείου να αντιστέκεται για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, που ονομάζεται δείκτης πυραντίστασης, στα θερμικά αποτελέσματα μιας φωτιάς, χωρίς απώλεια της ευστάθειας, της ακεραιότητας ή/και της αντίστασης στη δίοδο της θερμότητας.


ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ
E : Ακεραιότητα & Ευστάθεια

Είναι η ικανότητα ενός δομικού στοιχείου με διαχωριστική λειτουργία να αντέχει την έκθεσή του σε φωτιά από την μία πλευρά, χωρίς να επιτρέπει την μετάδοση της φωτιάς στην προστατευμένη πλευρά ως απότέλεσμα της διέλευσης σημαντικών ποσοτήτων φλογών και θερμών καυσαερίων από την εκτεθειμένη στην προστατευμένη πλευρά που έχουν ως συνέπεια την ανάφλεξη της προστατευμένης επιφάνειας καθώς και υλικών που είναι προσκείμενα σε αυτήν την επιφάνεια.
W : Ακτινοβολία

Είναι η ικανότητα ενός δομικού στοιχείου με διαχωριστική λειτουργία να αντέχει την έκθεσή του σε φωτιά από την μία πλευρά για ένα χρονικό διάστημα κατά την διάρκεια του οποίου η προσμετρούμενη θερμική ακτινοβολία εμπρός από το υαλοστάσιο δεν υπερβαίνει ένα προκαθορισμένο επίπεδο.
I : Θερμική Μόνωση

Είναι η ικανότητα ενός δομικού στοιχείου με διαχωριστική λειτουργία να αντέχει την έκθεσή του σε φωτιά από την μία πλευρά, χωρίς να επιτρέπει την μετάδοση της φωτιάς στην προστατευμένη πλευρά ως αποτέλεσμα σημα-ντικής θερμικής αγωγιμότητας από την εκτεθειμένη στην προστατευμένη πλευρά που έχει ως συνέπεια την ανάφλεξη της προστατευμένης επιφάνειας καθώς και υλικών που βρίσκονται σε επαφή με αυτή την επιφάνεια, και την ικανότητα να παρέχει έναν φραγμό στην θερμότητα αρκετό για να προστατέψει ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στο δομικό στοιχείο κατά την διάρκεια της αναφερόμενης περιόδου του δείκτη πυραντίστασης.


Πυράντοχο κούφωμα λέγεται κάθε κούφωμα, που δοκιμαζόμενο μαζί με τις διατάξεις στήριξής του σε δοκιμασία πυραντίστασης, παρουσιάζει ένα καθορισμένο δείκτη πυραντίστασης.

Όλα τα κουφώματα σε τοίχους πυροδιαμερισμάτων ή σε πυροπροστατευμένα φρέατα πρέπει να είναι πυράντοχα, με δείκτη πυραντίστασης τον απαιτούμενο για τον αντίστοιχο τοίχο.

Πυροδιαμέρισμα είναι ένα τμήμα κτιρίου ή/και ολόκληρο το κτίριο που περικλείεται ερμητικά από δομικά στοιχεία με προκαθοριζόμενο, κατά περίπτωση, δείκτη πυραντίστασης.


ΧΡΗΣΕΙΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Μία από τις βασικές παραμέτρους που διαμορφώνουν τον σχεδιασμό ενός κτιρίου είναι η συμπεριφορά του στη φωτιά. H σωστή επιλογή υλικών και συστημάτων καθώς και ο διαχωρισμός ενός κτιρίου σε πυροδιαμερίσματα μπορεί να περιορίσει την πυρκαγιά στον αρχικό χώρο εκδήλωσης, να εμποδίσει την οριζόντια και κατακόρυφη εξάπλωσή της και να προστατεύσει τις διόδους διαφυγής επί όσο χρονικό διάστημα απαιτείται σύμφωνα με τους δείκτες πυραντίστασης που προσδιορίζει η μελέτη παθητικής πυροπροστασίας.


Διάδρομος διαφυγής
Τα πυράντοχα συστήματα της MCM λειτουργούν ως χωρίσματα και θύρες πυρασφαλείας στους χώρους που υποδεικνύουν οι κανονισμοί παθητικής πυροπροστασίας όπως σε όρια πυροδιαμερισμάτων, κλιμακοστάσια, διαδρόμους και εξόδους διαφυγής, αίθρια, αίθουσες ελέγχου χώρων παραγωγής κτλ.
Η πρωτοτυπία τους σε σχέση με τις συμβατικές χαλύβδινες κατασκευές είναι η εξ' ολοκλήρου κάλυψη της επιφάνειάς τους με γυαλί. Η χρήση του γυαλιού στα χωρίσματα και θύρες πυρασφαλείας δίνει την δυνατότητα στον αρχιτέκτονα να επιτύχει την οπτική συνέχεια των εσωτερικών χώρων και την ελεύθερη διάχυση φυσικού φωτός.


Έξοδος διαφυγής

Επιπλέον οι δοκιμές πυραντίστασης έχουν αποδείξει ότι τα πυράντοχα υαλοστάσια είναι ασφαλέστερα από απλές χαλύβδινες κατασκευές διότι δίνουν την δυνατότητα του οπτικού ελέγχου της πυρκαγιάς.


Copyright 2002 MCM Ltd.
ΧΑΛΥΒΑΣ: Νέα άποψη στα κουφώματα αρχιτεκτονικών εφαρμογών